BUYTEX NETWORK

Sàn giao dịch BUYTEX đăng ký chính thức và sở hữu tất cả các giấy phép cần thiết để thực hiện các hoạt động chính thức, cụ thể là:

Chấp nhận và lưu trữ tiền điện tử và tiền fiat, cũng như trao đổi trong các lĩnh vực sau:

  • tiền điện tử / tiền điện tử
  • tiền điện tử /fiat
  • fiat/ tiền điện tử
feature feature