Và tin tức mà mọi người đang chờ đợi đây! Tại hội thảo trực tuyến tiếp theo giám đốc truyền thông của BUYTEX Anshel Gere sẽ thông báo ngày ra mắt chính xác của sàn giao dịch BUYTEX! blog

Trong thời gian này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng nhóm phát triển BUYTEX đã quản lý để đạt được tốc độ hơn 20.000.000 lượt giao dịch mỗi giây và đây là một kỷ lục tuyệt đối. Tuần tới, chúng tôi sẽ xuất bản các tài liệu chứng minh tốc độ chưa từng có của sàn giao dịch BUYTEX!