BUX - mã token nền tảng BUYTEX.

Tất cả các tokenomics được xây dựng xung quanh nó
feature

Mỗi người nắm giữ BUX nhận được một phần thu nhập trao đổi , nhưng BUX không chỉ là một công cụ đầu tư, nó còn là nhiên liệu trao đổi.

feature

BUX được sử dụng để trả phí hoa hồng trao đổi, , tham gia chương trình giới thiệu, truy cập vào các công cụ, dịch vụ và đào tạo bổ sung.

Sự phát thải BUX bao gồm 999,999,999 token

Mỗi quý, BUYTEX sẽ ghi số tiền BUX bằng15% thu nhập trao đổi cho đến khi còn lại 500.000.000 BUX.

feature

Do đó, tổng nguồn cung trên thị trường sẽ bị giảm,
điều này cũng làm tăng giá trị của BUX và theo đó là gia tăng sự cung cấp về giá trị.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy sơ đồ phân phối BUX trong hệ sinh thái BUYTEX:

feature

10%

Chi phí tiếp thị và phát triển nền tảng

feature

20%

Phân phối giữa đội ngũ BUYTEX

feature
feature

70%

BUYTEX
NETWORK
MARKETING

Phát thải

999,999,999 BUX